ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

Điều 1: Giải thích từ ngữ.

 1. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý HanaGold: là tổ chức cung cấp và thực hiện giao dịch mua bán vàng và/hoặc các giao dịch khác trong từng thời kỳ cho Khách hàng.
 2. Khách hàng: Là tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua bán vàng và/hoặc các giao dịch khác trong từng thời kỳ với HanaGold.
 3. Vàng mua: Loại vàng được HanaGold mua bán với Khách hàng là các loại vàng có nguồn gốc hợp pháp và được phép giao dịch tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Danh mục các loại vàng được HanaGold mua bán với Khách hàng theo quy định của HanaGold trong từng thời kỳ.
 4. Giao dịch mua bán vàng niêm yết (“Giao dịch mua bán vàng”): Là giao dịch mua bán vàng thực hiện theo giá vàng được niêm yết theo bảng giá của HanaGold.
 5. HanaGold: Là nền tảng ứng dụng của HanaGold, được phát triển dưới dạng website và ứng dụng HanaGold app để cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng (internet, điện thoại di động (mobile)...) cho phép Khách hàng thực hiện truy cập vào cơ sở dữ liệu của HanaGold để thanh toán cho giao dịch mua bán vàng, sử dụng dịch vụ do HanaGold cung cấp theo thoả thuận với HanaGold. Để sử dụng HanaGold, Khách hàng phải thoả thuận sử dụng dịch vụ với HanaGold và chấp thuận những điều khoản, điều kiện giao dịch HanaGold do HanaGold quy định.
 6. Giao dịch thanh toán mua bán vàng trên HanaGold là việc Khách hàng sử dụng HanaGold để tiến hành thanh toán giao dịch mua bán vàng với HanaGold theo Điều kiện, điều khoản này, được thực hiện thông qua việc Khách hàng sử dụng Chữ ký điện tử để đăng nhập, thực hiện, xác nhận và thanh toán giao dịch mua bán vàng với HanaGold trên HanaGold. Các giao dịch mua bán vàng trên HanaGold của HanaGold và Khách hàng ngoài việc phải tuân thủ các quy định tại văn bản này, còn đồng thời phải tuân thủ quy định về HanaGold và quy định khác có liên quan của HanaGold và của pháp luật.
 7. Hạn mức mua bán vàng
  1. Hạn mức mua bán vàng trong một giao dịch: là số lượng vàng tối đa Khách hàng được phép thực hiện mua bán trong một giao dịch do HanaGold quy định.
  2. Hạn mức mua bán vàng trong ngày: là số lượng vàng tối đa Khách hàng được phép thực hiện giao dịch mua bán trong một ngày do HanaGold quy định.
  3. Hạn mức giao dịch được quy định cụ thể như sau:
   1. Hạn mức giao dịch/lần: 5 chỉ
   2. Hạn mức giao dịch/ngày: 50 chỉ
 8. Đơn vị kinh doanh: Là các Chi nhánh, Phòng Giao dịch, các đơn vị khác có chức năng kinh doanh vàng trên toàn hệ thống của HanaGold và thực hiện Giao dịch mua bán vàng cho Khách hàng.
 9. Chữ ký điện tử: Là mã số bí mật cá nhân, gồm Tài khoản đăng nhập (User), Mật khẩu truy cập (Password) và mật mã xác thực 1 lần (OTP) do HanaGold cấp cho Khách hàng, được Khách hàng sử dụng khi đăng nhập để thực hiện các Giao dịch mua bán vàng với HanaGold . OTP có thể được cung cấp thông qua các thiết bị như thẻ mật khẩu, Token key, eToken, thiết bị khác và/hoặc các cách thức khác theo các ứng dụng được HanaGold áp dụng trong từng thời kỳ.
 10. Chứng từ điện tử: Là các hợp đồng, điều kiện, điều khoản, đề nghị, xác nhận, lệnh thanh toán, chuyển tiền, dữ liệu điện tử ghi nhận giao dịch mua bán vàng, các giao dịch khác và chứng từ điện tử khác theo quy định của pháp luật được in từ hệ thống HanaGold của HanaGold sau khi đã có đủ các chữ ký điện tử hữu quyền khi các bên thực hiện Giao dịch mua bán vàng trên HanaGold. HanaGold và Khách hàng thực hiện việc lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Nội dung và phương thức giao dịch

 1. HanaGold và Khách hàng xác lập Điều kiện, điều khoản này để thực hiện các Giao dịch mua bán vàng được HanaGold cung cấp và Khách hàng chấp nhận sử dụng trong từng thời kỳ. Điều kiện, điều khoản này thiết lập các nguyên tắc và thỏa thuận chung về Giao dịch mua bán vàng giữa HanaGold và Khách hàng, được áp dụng cho mỗi lần và/hoặc tất cả các lần Giao dịch mua bán vàng cụ thể giữa hai bên; các Giao dịch mua bán vàng cụ thể giữa hai bên được xác lập, thực hiện và ghi nhận bằng chứng từ điện tử khi tiến hành Giao dịch mua bán vàng trên HanaGold. Các chứng từ điện tử đó là một phần không tách rời của Điều kiện, điều khoản này.
 2. Phương thức giao dịch: Hai bên thoả thuận giao dịch mua bán vàng được thực hiện trên HanaGold;
 3. Để giao dịch với HanaGold theo Phương thức giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều này, Khách hàng có nghĩa vụ mở tài khoản thanh toán tại HanaGold, đăng ký sử dụng dịch vụ HanaGold của HanaGold và chấp nhận những điều khoản/điều kiện và những rủi ro của phương thức giao dịch này theo quy định của HanaGold và của pháp luật. Các điều kiện, điều khoản, thỏa thuận về HanaGold giữa HanaGold và Khách hàng là một phần không tách rời của Điều kiện, điều khoản này.

Điều 3. Nguyên tắc xác lập Giao dịch mua bán vàng

 1. Khi Khách hàng thực hiện giao dịch mua bán vàng trên HanaGold:
  1. HanaGold được coi là nhận được yêu cầu mua bán vàng và/hoặc các chỉ thị, yêu cầu khác của Khách hàng khi Khách hàng đã đăng nhập vào HanaGold của HanaGold bằng Chữ ký điện tử, đăng nhập vào hệ thống thông tin của HanaGold trên HanaGold và đưa ra các yêu cầu, đề nghị, chỉ thị có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn của HanaGold. HanaGold kiểm tra tính xác thực của Giao dịch mua bán vàng bằng việc kiểm tra Chữ ký điện tử và các yếu tố định danh khác.
  2. Các chấp nhận mua bán, lệnh thanh toán chỉ hợp pháp, hợp lệ, được xác định và thừa nhận khi: (i) Khách hàng sử dụng Chữ ký điện tử để truy cập và thực hiện giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn của HanaGold; (ii) có đầy đủ các nội dung theo quy định của HanaGold và của pháp luật về chứng từ kế toán; (iii) tài khoản thanh toán của Khách hàng có đủ số dư được phép sử dụng để thanh toán cho Giao dịch mua vàng có liên quan; (iv) Khách hàng có đủ số lượng vàng trong kho vàng gửi giữ tại HanaGold để thực hiện giao dich bán vàng cho HanaGold; (v) Giao dịch mua bán vàng trong hạn mức theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Điều kiện điều khoản này; (vi) các điều kiện khác do HanaGold quy định (nếu có). HanaGold sẽ từ chối thực hiện Giao dịch mua bán vàng của Khách hàng đối với các yêu cầu, đề nghị, chỉ thị không hợp pháp, hợp lệ.
 2. Số liệu, nội dung trên chứng từ điện tử là bằng chứng xác nhận các Giao dịch mua bán vàng được thực hiện giữa hai bên.

Điều 4. Thỏa thuận về Giao dịch mua bán vàng

 1. Nội dung thoả thuận
  1. Một bên (Bên Bán) đồng ý bán và Bên kia (Bên Mua) đồng ý mua vàng thuộc sở hữu của Bên Bán theo các nội dung quy định tại Điều kiện, điều khoản này.
  2. Mỗi Giao dịch mua bán vàng giữa hai bên được ghi nhận đầy đủ các thông tin về loại vàng giao dịch, số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày thực hiện giao dịch và các thông tin cần thiết khác (nếu có) thông qua Chứng từ xác nhận Giao dịch mua bán vàng, theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  3. Đề tránh hiểu nhầm, hai bên xác nhận rằng số lượng vàng tối thiểu trên một giao dịch là 01 chỉ vàng (tương đương 3,75 gram vàng hoặc 10 phân vàng hay 01 XAU). Số lượng vàng mua trên mức tối thiểu theo quy định phải là bội số của 01 chỉ vàng. Số lượng vàng tối thiểu để thực hiện giao dịch có thể thay đổi theo quyết định của HanaGold trong từng thời kỳ và được thông báo trên website của HanaGold.
 2. Loại vàng giao dịch: Vàng được mua phải thuộc phạm vi thực hiện hoạt động kinh doanh vàng của HanaGold theo quy định của HanaGold và của pháp luật.
 3. Phương thức và Chứng từ xác nhận giao dịch mua bán vàng trên HanaGold
  1. Bằng dữ liệu điện tử, HanaGold ghi nhận số lượng vàng Khách hàng mua bán với HanaGold.
  2. Thời điểm xác lập Giao dịch mua bán vàng: được xác định kể từ thời điểm giao dịch được ghi nhận thành công trên hệ thống của HanaGold.
 4. Giá mua bán vàng và phương thức thanh toán
  1. Giá mua bán vàng được xác định căn cứ vào nội dung đã được hai bên thống nhất tại thời điểm xác lập Giao dịch mua bán vàng.
  2. Phương thức thanh toán trong Giao dịch mua bán vàng trên HanaGold: Được thực hiện thông qua phương thức chuyển khoản từ Bên Mua cho Bên Bán.
 5. Thời điểm giao nhận, chuyển giao quyền sở hữu, phương thức và chứng từ giao nhận
  1. Thời điểm giao nhận và chuyển giao quyền sở hữu vàng được mua bán từ Bên Bán sang Bên Mua được xác định kể từ thời điểm Bên Mua hoàn thành việc thanh toán tiền mua vàng cho Bên Bán và giao dịch mua bán được ghi nhận thành công trên hệ thống của HanaGold. Quyền sở hữu đối với số lượng vàng được mua sẽ được chuyển giao từ Bên Bán sang Bên Mua ngay sau khi Bên Bán nhận được tiền thanh toán từ Bên Mua cho số lượng vàng được mua đó.
  2. Phương thức và chứng từ giao nhận:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

 1. Quyền và nghĩa vụ trong Giao dịch mua bán vàng
  1. Quyền và nghĩa vụ của HanaGold
   1. Được mua bán vàng cho Khách hàng theo nội dung tại Điều kiện, điều khoản này.
   2. Được nhận vàng đã mua từ Khách hàng và thanh toán tiền cho Khách hàng hoặc nhận tiền Khách hàng thanh toán và giao vàng đã bán cho Khách hàng theo quy định tại Điều 4 Điều kiện, điều khoản này.
   3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này và của pháp luật
  2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
   1. Được mua bán vàng với HanaGold theo nội dung tại Điều kiện, điều khoản này.
   2. Thanh toán tiền cho HanaGold và được nhận vàng đã mua từ HanaGold hoặc giao vàng đã bán cho HanaGold và nhận tiền HanaGold thanh toán theo quy định tại Điều 4 Điều kiện, điều khoản này.
   3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này và của pháp luật.
 2. Các cam kết khác
  1. Khách hàng cam kết chấp thuận các điều khoản điều kiện giao dịch mua bán vàng với HanaGold được cập nhật trên màn hình HanaGold khi Khách hàng đăng nhập sử dụng dịch vụ giao dịch mua bán vàng của HanaGold.
  2. Liên quan đến giao dịch Khách hàng mua vàng của HanaGold trên HanaGold, bằng Điều kiện, điều khoản này, Khách hàng ủy quyền toàn bộ, vô điều kiện và không hủy ngang cho HanaGold được tự động trích, chuyển tiền trên tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại HanaGold để thanh toán cho Giao dịch mua vàng, thanh toán phí giữ hộ vàng (nếu có) hay thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Khách hàng đối với HanaGold.
  3. Đối với giao dịch Khách hàng bán vàng giữ hộ cho HanaGold, bằng Điều kiện, điều khoản này, Khách hàng ủy quyền toàn bộ, vô điều kiện và không hủy ngang cho HanaGold được tự động chuyển số lượng vàng HanaGold đã mua từ kho vàng giữ hộ của Khách hàng sang kho vàng thuộc sở hữu của HanaGold tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu vàng từ Khách hàng sang HanaGold.
  4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính, thiết bị điện tử, phần mềm, việc sử dụng mạng của Khách hàng đáp ứng được các tiêu chí cần thiết tối thiểu để truy cập HanaGold app và thực hiện Giao dịch mua bán vàng, đảm bảo yếu tố bảo mật; thường xuyên duy trì phần mềm diệt virus trên các thiết bị sử dụng truy cập HanaGold. HanaGold không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc thiết bị truy cập trong quá trình Giao dịch mua bán vàng.
  5. Khách hàng được quyền yêu cầu HanaGold cung cấp thông tin, thống kê về các Giao dịch mua bán vàng mà Khách hàng đã xác lập với HanaGold, cũng như số lượng vàng mà HanaGold đã mua bán với Khách hàng và phải thanh toán phí theo thông báo của HanaGold (nếu có). Đồng thời, Khách hàng đồng ý và chấp thuận rằng HanaGold được quyền cung cấp các thông tin về Giao dịch mua bán vàng, số lượng vàng mà HanaGold đã mua bán với Khách hàng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích tổ chức và hoạt động hợp pháp của HanaGold mà không cần phải thông báo hay xin chấp thuận trước của Khách hàng.
  6. Khi phát sinh các giao dịch bị ghi nhận sai, nhầm, thiếu sót, bị can thiệp, chỉnh sửa trái phép, gian lận, lừa đảo và/hoặc không đúng bản chất của giao dịch theo nhận định của HanaGold hoặc không phù hợp với nội dung của giao dịch, HanaGold được toàn quyền điều chỉnh lại nội dung, thông tin giao dịch cho phù hợp và thông báo cho Khách hàng về nội dung điều chỉnh.
  7. HanaGold không chịu trách nhiệm với những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của HanaGold dẫn đến việc không thể thực hiện được Giao dịch mua bán vàng, bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, đường truyền, mất điện.
  8. Trong trường hợp phát hiện Khách hàng vi phạm các quy định hiện hành hoặc thỏa thuận đã có với HanaGold, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, HanaGold có quyền không thực hiện các yêu cầu tiến hành Giao dịch mua bán vàng, giữ lại tang vật và thông báo ngay cho cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý.
  9. HanaGold được quyền chấm dứt, từ chối, tạm dừng thực hiện Giao dịch mua bán vàng khi nhận được yêu cầu của Khách hàng hoặc có thông báo thẻ mật khẩu, Token key bị mất cắp, thất lạc, lộ Chữ ký, Chữ ký điện tử hoặc có nghi ngờ Giao dịch mua bán vàng mà Khách hàng thực hiện đang bị lợi dụng.
  10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này này và của pháp luật.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều kiện, điều khoản, tạm ngừng và chấm dứt Giao dịch mua bán vàng

 1. HanaGold được phép sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung Điều kiện, điều khoản này (bao gồm cả nội dung của Giao dịch mua bán vàng) trong từng thời kỳ, bằng cách cập nhật lên màn hình giao dịch mua bán vàng trên HanaGold của HanaGold, đồng thời các sửa đổi, bổ sung, thay thế này sẽ được thông báo khi Khách hàng truy cập để thực hiện Giao dịch mua bán vàng. HanaGold hiểu rằng việc Khách hàng tiếp tục truy cập để thực hiện Giao dịch mua bán vàng có nghĩa là Khách hàng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, thay thế của Điều kiện, điều khoản này,. Trường hợp không đồng ý, Khách hàng có quyền bỏ qua, không tiếp tục truy cập và việc bỏ qua đó được hiểu là một yêu cầu chấm dứt Điều kiện, điều khoản này và ngừng sử dụng Giao dịch mua bán vàng theo Điều kiện, điều khoản này của Khách hàng; HanaGold không có nghĩa vụ thực hiện Điều kiện, điều khoản này với Khách hàng kể từ thời điểm Khách hàng bỏ qua, không tiếp tục truy cập đó.
 2. Các trường hợp chấm dứt Giao dịch mua bán vàng:
  1. Khách hàng có quyền chấm dứt Giao dịch mua bán vàng theo các thủ tục quy định của HanaGold và sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với HanaGold.
  2. HanaGold có quyền chấm dứt, từ chối, tạm ngừng thực hiện Giao dịch mua bán vàng mà không phải thông báo trước cho Khách hàng, không cần được sự chấp thuận của Khách hàng trong các trường hợp sau:
   1. Khách hàng không tuân thủ Điều kiện, điều khoản này, quy định của HanaGold và của pháp luật về Giao dịch mua bán vàng;
   2. Khi Giao dịch mua bán vàng không đúng hạn mức HanaGold chấp nhận; hoặc tại thời điểm HanaGold và/ hoặc Khách hàng không đủ vàng/ không đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch; hoặc việc thực hiện Giao dịch mua bán vàng có thể dẫn đến việc HanaGold vi phạm các quy định của pháp luật về trạng thái, hạn mức, giới hạn giao dịch hay các hạn chế khác;
   3. Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   4. Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận hoặc khi lợi ích của HanaGold, Khách hàng và/hoặc bên thứ ba có thể bị vi phạm;
   5. Khi HanaGold tạm ngừng giao dịch để bảo trì, khi có sự cố của nhà cung cấp dịch vụ điện tử, viễn thông, khi có sự cố do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của HanaGold dẫn đến việc không thể thực hiện được Giao dịch mua bán vàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, mất điện... hoặc các trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của HanaGold.

Điều 7. Điều khoản chung

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã quy định trong Điều kiện, điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật. Trong quá trình thực hiện Điều kiện, điều khoản này, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết với tinh thần hợp tác, tương trợ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến Điều kiện, điều khoản này mà các bên không thể tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được chuyển sang Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 2. Điều kiện, điều khoản này được xác lập trên HanaGold, có hiệu lực kể từ ngày được Khách hàng xác nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều này và được chấm dứt theo một trong những trường hợp sau đây:
  1. Theo quy định tại Điều 6 Điều kiện, điều khoản này (trong trường hợp HanaGold và/hoặc Khách hàng chấm dứt toàn bộ các Giao dịch mua bán vàng).
  2. HanaGold đơn phương chấm dứt thực hiện Điều kiện, điều khoản này trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đã thoả thuận. Trong trường hợp này, HanaGold sẽ thông báo cho Khách hàng qua email/điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký với HanaGold và Khách hàng phải bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ vi phạm của Khách hàng cho HanaGold.
  3. Khách hàng chết, mất tích (nếu là cá nhân) hoặc phá sản, giải thể (nếu là tổ chức).
  4. Theo quy định của pháp luật.
 3. Khi chấm dứt Điều kiện, điều khoản này và Khách hàng đóng tài khoản thanh toán mở tại HanaGold và/hoặc có nhu cầu nhận hết số vàng mà HanaGold đang bảo quản hộ cho Khách hàng tại HanaGold thì việc xử lý số tiền còn lại trên tài khoản thanh toán, số vàng HanaGold đang bảo quản hộ cho Khách hàng tại HanaGold được thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định về thừa kế, phá sản, giải thể... tùy thuộc vào trường hợp phát sinh cụ thể.
 4. Khách hàng xác nhận đồng ý và chấp thuận tất cả các nội dung của Điều kiện, điều khoản này (bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) bằng việc sử dụng Chữ ký điện tử để đăng nhập vào ứng dụng HanaGold của HanaGold và chấp nhận các Điều kiện, điều khoản này./.