BỘ SẢN PHẨM KIM KHỔNG TƯỚC

Vòng Kim Khổng Tước

Mã sản phầm: KLJ600
TL vàng: 9.05 Chỉ (Bộ Kim Khổng Tước)
Giá: 37,335,750 VNĐ (Cả bộ)

Nhẫn Kim Khổng Tước

Mã sản phầm: KLJ600
TL vàng: 9.05 Chỉ (Bộ Kim Khổng Tước)
Giá: 37,335,750 VNĐ (Cả bộ)

Bông tai Kim Khổng Tước

Mã sản phầm: KLJ600
TL vàng: 9.05 Chỉ (Bộ Kim Khổng Tước)
Giá: 37,335,750 VNĐ (Cả bộ)

Mặt dây chuyền Kim Khổng Tước

Mã sản phầm: KLJ600
TL vàng: 9.05 Chỉ (Bộ Kim Khổng Tước)
Giá: 37,335,750 VNĐ (Cả bộ)

BỘ SẢN PHẨM HÌNH BƯỚM

Nhẫn hình Bướm

Mã sản phầm: HL600-313418
TL vàng: 0.83 Chỉ
Giá: 3,582,450 VNĐ

Mặt dây chuyền hình Bướm

Mã sản phầm: HL600-313419
TL vàng: 0.655 Chỉ
Giá: 2,879,825 VNĐ

Bông tai hình Bướm

Mã sản phầm: HL600-313420
TL vàng: 0.63 Chỉ
Giá: 2,779,450 VNĐ